Search Khmer Pali Blog

Breaking News
recent
0

មរម្មរដ្ឋេ ឆន្ទទានការណំ រឿងបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសភូមា

មរម្មរដ្ឋេ កិរ បាលយមានបក្ខស្ស នាយកោ "សចាហំ ឆន្ទទានំ បរាជិនេយ្យំ, សង្គាមោ ឧប្បជ្ជិស្សតីតិ សន្តជ្ជេតិ ។  មរម្មិកា បន តម្មា សន្តជ្ជន...
Read More
0

មរម្មរដ្ឋេ ឆន្ទទានំ ការបោះឆ្នោតនៅភូមា

មរម្មរដ្ឋេ  ហិ ឆន្ទទានំ បណ្ណរសសំវច្ឆរុត្តរទ្វេសំវច្ឆរសហស្សកាលេ កត្តិកមាសស្ស អដ្ឋមទិនេ បវត្តិ ។ ​ការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសភូមាបានប្រព្រឹត...
Read More
0

បទូសកា ន គហិតា ជនដៃដល់រួចខ្លួន

កម្ពុជារដ្ឋេ ហិ វត្តមានំ ឋានការណំ មហាសម្មតរាជានំបិ បទូសិតតាយ ភារិយំ ហោតិ ។ មានុសិកសិទ្ធិតាយ សភា ច សហបជាជាតិយា ច​ មហាសមាគមោ ...
Read More
0

សម្ពន្ធញែកធាតុ(៣)

និមន្តរៀនសម្ពន្ធញែកធាតុក្នុងគាថាធម្មបទភាគ៥ វគ្គទី១៣ រឿងឧបោសថកម្មទី៥នឹងខ្ញុំ ទណ្ឌវគ្គទី១៣ ទី៥រឿងឧបោសថកម្ម ( ប្រារព្ភពួកស្ត្រីដែលរក...
Read More
0

រដ្ឋាភិបាលផ្អាកពិធីបុណ្យប្រណាំងទូក នាវាយុគគ្គហណំ រុន្ធិតំ

រដ្ឋាភិបាលោ កិរ អជ្ជ នាវាយុគគ្គហណុស្សវំ រុន្ធិ ។ សោ អច្ចប្បោទកមត្តាយ នទិយា ច ទុព្វុដ្ឋិកាយ ច អត្ថិតាលេសេន តថា អកាសិ ។ នាវាយុគ...
Read More
0

តំណែងអនុប្រធានសភាត្រូវបានដកហូត

ឥមស្មឹ កិរ បុព្វណ្ហេយេវ កឹម សុខា សភានុបតិដ្ឋានំ អដ្ឋសដ្ឋីហិ បជាបក្ខស្ស មហាសម្មតរាជេហិ អបនីតំ ហោតិ ។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញនីតិយា ហិ សភាបតិដ្ឋានំ វ...
Read More
0

សម្ពន្ធញែកធាតុ(2)

សម្ពន្ធញែកធាតុគាថាធម្មបទ វគ្គទី ១៣ ទណ្ឌវគ្គរឿង ទី៤ កោណ្ឌធាន គាថា                        មាវោច ផរុសំ កញ្ចិ     វុត្តា បដិវទេយ...
Read More
0

សមាជិកសហពន្ធសេនានាគ នាគសេនាសហពន្ធុតាយ សមាជិកោ

បាតុកម្មេ ហិ វត្តមានេ, តេសុ បាតុកម្មការីសុ នាគសេនាសហពន្ធុតាយ ឯកោ សមាជិកោ អញ្ញរំ ភិក្ខុំ អក្កោសិ បរិភាសិ ។ សោ មុណ្ឌោយន្តិ ផរុសវាចមវោច ។...
Read More
0

៧.ទេវទត្តវត្ថុ

៧.ទេវទត្តវត្ថុ  អនិក្កសាវោ តិ ឥមំ ធម្មទេសនំ សត្ថា ជេតវនេ វិហរន្តោ រាជគហេ ទេវទត្តស្ស គន្ធារកាសាវលាភំ អារព្ភ កថេសិ ។ ឯកស្មឹ ហិ សមយេ ទ...
Read More
0

៦.ចុល្លកាលមហាកាលវត្ថុ

៦.ចុល្លកាលមហាកាលវត្ថុ  សុភានុបស្សឹ វិហរន្តន្តិ ឥមំ ធម្មទេសនំ សត្ថា សេតព្យនគរំ ឧបនិស្សាយ សីសបាវនេ វិហរន្តោ ចុល្លកាលមហាកាលេ អារព្ភ កថេស...
Read More
0

អ្នកតំណាងរាស្រ្តសម្រាកពេទ្យទីក្រុងបាងកក

បជាបក្ខេន សំវិទហិតបាតុកម្មស្ស បដិឃាតោ ភិយ្យោសោ មត្តាយ ជាយតិ ។ សង្គមិកជាលេ មនុស្សា មហាសម្មតរាជទុស្សកានំ មុខានិ ទស្សេន្តិ ។ តេ ឆន្ទសា...
Read More
0

សម្ពន្ធញែកធាតុ(១)

និមន្តរៀនសម្ពន្ធញែកធាតុជាមួយខ្ញុំក្នុងគាថាធម្មបទភាគ ៥ ត វគ្គទី ១៣ ទណ្ឌវគ្គ រឿងទី ២ ឆព្វគ្គិយវត្ថុ គាថា   សព្វេ តសន្តិ ទណ្ឌស្ស    ...
Read More
0

៥.កោសម្ពិកវត្ថុ

៥.កោសម្ពិកវត្ថុ បរេ ច ន វិជានន្តី តិ ឥមំ ធម្មទេសនំ សត្ថា ជេតវនេ វិហរន្តោ កោសម្ពិកេ ភិក្ខូ អារព្ភ កថេសិ ។ កោសម្ពិយំ ហិ ឃោសិតារាមេ បញ្ច...
Read More
0

បានទទួលគម្ពីរ ១៦ ក្បាល សោឡសគន្ថា បដិគ្គណ្ហិតា

បណ្ណរសសំវច្ឆរុត្តរទ្វេសំវច្ឆរសហស្សកាលេ ហិ អស្សយុជមាសស្ស ឆព្វីសតិមទិនេ មហាភិរម្មោ នាម អហំ ច មហាសុមន្តោ នាម ភិក្ខុ ច (Wat Saket)កេសសរវិហា...
Read More
0

វិធីប្រែបាលីជាខ្មែរបែបរៀងសេចក្តី (២)

សំនួននិយម  ១. វុត្តញ្ហេតំ, វុត្តម្បិ ចេតំ សមពិតដូចព្រះតម្រាស់ដែលព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ទុកដូច្នេះថា.... ២. យថាហ សមដូចដែលព្...
Read More
Khmer Pali Center. Powered by Blogger.